Por unha parte, Marcos Domato Fernández con DNI 53191262J e domicilio en Avenida Alcalde Gregorio Espino 58 – Baixo, 36205 Vigo (Pontevedra)con correo electrónico de contacto taller@mdomatoluthier.com.

Por outra parte, a/o clienta/e que aos efectos previstos no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD), infórmaselle de que os datos persoais que nos proporcione durante o proceso de compra ou a través dos formularios e métodos de contacto, incorporaranse a un ficheiro da entidade.

Marcos Domato Luthier. Pode consultar información detallada no noso Aviso Legal e Política de Privacidade.